Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh - Chapter 28

[Cập nhật lúc: 07:22 22/11/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Poker
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 1
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 2
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 3
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 4
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 5
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 6
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 7
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 8
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 9
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 10
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 11
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 12
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 13
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 14
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 15
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 16
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 17
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 18
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 19
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 20
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 21
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 22
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 23
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 24
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 25
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 26
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 27
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 28
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 29
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 30
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 31
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 32
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 33
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 34
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 35
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 36
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 37
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 38
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 39
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 40
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 41
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 42
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 43
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 44
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 45
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 46
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 47
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 48
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 49
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 50
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 51
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 52
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 53
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 54
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 55
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 56
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 57
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 58
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 59
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 60
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 61
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 62
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 63
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 64
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 65
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 66
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 67
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 68
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 69
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 70
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 71
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 72
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 73
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 74
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 75
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 76
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 77
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 78
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 79
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 80
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 81
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 82
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 83
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 84
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 85
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 86
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 87
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 88
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 89
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 90
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 91
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 92
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 93
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 94
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 95
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 96
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 97
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 98
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 99
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 100
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 101
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 102
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 103
Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh chap 28 - Trang 104
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Chan2205 Jenny Thành viên 12 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Tại sao tui cứ cảm thấy truyện này nữ9 cứ sao sao sao ấy!Thực sự ko biết bạn sao chứ tui ko thích nữ9 lẫn cái con chuột!😡😡😡🤬🤬🤬
Author Trả lời
nguyen thuy Thành viên 14 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
cho mik hỏi xíu, con chuột kia là tốt hay xấu ạemo
 • Author
  Chan2205 Jenny Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  Xấu
Author Trả lời
Nguyễn Dự Thành viên 15 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Đọc mà chỉ tội cho na8:)
Author Trả lời
y H Thành viên 15 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
Ủa con đoàn đoàn là nó theo ai vậy?
Author Trả lời
jun yêu đngr Thành viên 15 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
đm ghet con nuwx9 vãiemo
 • Author
  M '^' Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Sao vậy bạn?
Author Trả lời
Fan Anime Thành viên 15 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Nữ chính như cc vậy, đọc mà ức chế
 • Author
  Nguyễn Dự Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  +1
Author Trả lời
nguyễn thành Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
các bạn đừng chửi cháu johnny sins nữa. các bạn hãy thông cảm cho cháu nó. vì mồ côi từ nhỏ nhà nghèo lại bị điên không được ăn học lớn lên thì bài bạc rượu chè, hút chít các kiểu. ở tuổi 19 do ăn chơi thác loạn nên cháu nó đã phải gánh trên vai 1 đống nợ lên đến cả chục tỉ. vì trả nợ nên cháu nó đã phải làm trai bao nhưng do ngoại hình không được điển trai nên cháu nó chỉ được phục bụ những bà cô U60 trở lên sau 2 năm làm việc cháu nó cảm thấy với mức thu nhập hiện tại thì cũng phải mất 15-20 năm mới trả dc hết nợ nên cháu nó đã lấy lỗ làm lãi. những lần đầu có hơn đau ass nhưng về sau đã đỡ dần. 2 năm sau đó cháu nó nhận ra là đã bị xiddda, sau nhiều ngày trăn trở cháu nó đã quyết định làm lại cuộc đờ để sống vui vẻ và không muốn bị đau ass những ngày còn lại nhưng đời không như mơ sau những việc làm của cháu nó cộng thêm bị xiddda nên cháu nó bị xã hội ruồng bỏ. lúc cô đơn nhất thì cháu nó đã đọc được vài bộ truyện và cháu nó đã nhận ra đó chính là chân ái của đời mình. cháu nó rất tích cực cày truyện và tích cực cmt nhưng không nhận lại hồi đáp của mọi người ,cháu nó đã rất buồn. vì để gây chú ý cháu nó thường xuyên cmt những câu như" con chó ăn cứt". đó các bạn đã thấy chưa? hãy cảm thông cho chái nó
cảm ơn các bạn vì đã bỏ ra vài phút để đọc câu chuyện hư cấu có thật này.
Mk sẽ spam qua các bộ khác để cho mọi người biết thêm về hoàn cảnh của johnnny sinns nên đừng chửi vì spam nha
 • Author
  😅😅😅 Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Đm, viết đếch thấy mỏi tay à
 • Author
  Hololive ▪☪Iทugαm¡ Koroทe-ɾαρεɾ ðᴼᴳ ๑•̀ㅁ•́๑ Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Nó là đấng nên t chửi nó lm j:)) còn là thú vui tiêu khiển để ae luyện văn tục và luyện cơ tay nữa
Author Trả lời
Vy 3k :v Thành viên 19 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Mn cho mình xin tên vài bộ truyện có n9 tinh nghịch ạemo
Author Trả lời
cu teo Thành viên 21 ngày trước Báo vi phạm
tìm truyện ạ : nu9 với na9 là bạn chơi với nhau từ nhỏ ( đã yêu nhau và hứa cưới nhau đủ kiểu ). Sau đó, gia đình nu9 thế nào đó mà phải chuyển đi nơi khác ở. Mấy năm sau nu9 quay về tìm na9 thì phát hiện na9 bị thương mất trí nhớ ( cụ thể là trước đó nu9 không nói cho na9 biết mình phải đi xa, khi na9 biết chuyện thì đuổi theo không may bị xe tông ). Na9 bây giờ là hs cá biệt + hotboy và đang crush nu8 ( bạch liên hoa ). Nu9 sau đó chuyển đến trường na9 và ngồi cùng bàn với na9. Nu9 luôn cố gợi lại kí ức cho na9 nhưng na9 chỉ thấy nu9 phiền nên nhiều lần sai đàn em đánh nu9. Nu8 còn nhiều lần hại nu9 khiến na9 ghét nu9 hơn. Sau này na9 tìm thấy trong nhà ảnh của na9 và nu9 hồi nhỏ nên bắt đầu chú ý đến nu9 ( nhưng vẫn crush nu8 ). Rồi trong một lần đi cắm trại leo núi các thứ với lớp thì na9 rơi xuống vực cùng nu9 và hồi phục lại kí ức nhưng lúc này nu9 đã chọn buông bỏ và đi theo na8. Sau đó na9 mặt dày đi cưa lại nu9
mik cre của 1 bạn á, nội dung khá hay :3
Author Trả lời
Tiểu SaJi Thành viên 24 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Tiểu SaJi Thành viên 26 ngày trước Chapter 40 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Đông Nguyên Thành viên 20:57 18/05 Chapter 39 Báo vi phạm
con đoàn đoàn kia   phản bội nu9 à??
 • Author
  Mimi Thành viên 19 ngày trước Báo vi phạm
  Mik nghĩ là nó sẽ phản bội nữ 9 sớm thôi
 • Author
  Nguyá»…n Thị Ngọc quí Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
  uk mik cũng nghĩ vậy
Author Trả lời
Nguyá»…n Chang Thành viên 18:25 18/05 Báo vi phạm
M.n cho em hỏi truyện a nam9 tên lạc thất có siêu năng lực tên truyện gì ko ạ
Author Trả lời
# Gọi bọn NTR, Béo là lũ đéo có ku Thành viên 17:24 18/05 Báo vi phạm
Rất tuyệt vời, cực thuyết phục. Xứng đáng đc hai chồng
 • Author
  Đéo thích từ đéo Thành viên 22:46 18/05 Báo vi phạm
  Đù =)))
Author Trả lời
ss xx Thành viên 16:50 18/05 Báo vi phạm
góc spoil cực mạnh:về sau nữ9 đi đóng phim với tokuda rồi bị một thanh niên nặng tầm tạ rưỡi có con ciu to dài đen hôi tầm khoảng hơn nửa mét địt cho banh loz,mỗi ngày tử cung nữ9 tràn ngập tinh dịch thơm ngon béo ngậy và từ đó em nó trở thành cái máy đẻ +máy địt còn nam9 thì bị đưa sang châu phi rồi bị mấy bà châu phi da đen bụng bự tra tấn tình dục nặng tầm 2 tấn địt cho gãy xương cu (khỏi cảm ơn)
 • Author
  Hoàng ThiỄn Mẫn«ÒvÓ Thành viên 26 ngày trước Báo vi phạm
  mẹ đi đâu cũng thấy thk này nó spam tr r nói tụi đọc truyện vô năng thế mà s ko bị khóa tk nhờemo
 • Author
  ahihi Thành viên 25 ngày trước Báo vi phạm
  nói thật nhá: người ta đội mũ để bảo vệ não còn mày thì tao nghĩ méo cần đâu bởi vì mài làm méo j có nào :v